REFERATER

På hjemmesiden ligger der referater fra A/B Bomhoff Haves 
 
 
I følge A/B Bomhoffs Haves vedtægter:
 
(26.1)  Generalforsamlingen vælger en bestyrelse til at varetage den daglige ledelse af foreningen og udføre generalforsamlingens beslutninger.
 
(27.1)  Bestyrelsen består af en formand og yderligere 2 - 4 bestyrelsesmedlemmer efter generalforsamlingens bestemmelse.
 
(27.2)  Formanden vælges af generalforsamlingen for to år ad gangen.
 
(27.3)  De øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges af generalforsamlingen for to år ad gangen, således at halvdelen af bestyrelsen afgår ved hver ordinær generalforsamling.
 
(27.4)  Generalforsamlingen vælger desuden for et år ad gangen 1-4 bestyrelsessuppleanter med angivelse af deres rækkefølge.
 
(27.5)  Som bestyrelsesmedlemmer eller -suppleanter kan vælges andelshavere, disses ægtefæller samt myndige husstandsmedlemmer. Som bestyrelsesmedlem eller -suppleant kan kun vælges een person fra hver husstand og kun en person, der bebor andelsboligen. Genvalg kan finde sted.
 
(27.6)  Bestyrelsen konstituerer sig selv med en næstformand og en sekretær.
 
(27.7)  Såfremt et bestyrelsesmedlem fratræder i valgperioden, indtræder suppleanten i bestyrelsen for tiden indtil næste ordinære generalforsamling. Ved formandens fratræden fungerer næstformanden i formandens sted indtil næste ordinære generalforsamling. Såfremt antallet af bestyrelsesmedlemmer ved fratræden bliver mindre end tre, indkaldes generalforsamlingen til nyvalg af bestyrelse for tiden indtil næste ordinære generalforsamling.
 
 
 
I følge A/B Bomhoffs Haves vedtægter:
 
(22.1) Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen.
 
(22.2) Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden 4 måneder efter regnskabs-årets udløb.
 
(22.3) Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når en generalforsamling eller flertal af bestyrelsens medlemmer eller 1/4 af andelshaverne eller administrator forlanger det med angivelse af dagsorden.
Webmaster: Josefine Vilby  | bomhoffs.have@gmail.com